Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jinan Power Rezin Roller Equipment Co., Ltd.

“Jinan Power Rezin Roller Equipment Co., Ltd.” ylmy gözlegleri we önümçiligi birleşdirýän häzirki zaman kauçuk rolik enjamlaryny professional öndüriji.1998-nji ýylda döredilen bu kompaniýa Hytaýda rezin rulonlaryň ýörite enjamlaryny öndürmek üçin esasy bazadyr.Soňky 20 ýylda kompaniýa diňe bar güýjüni Ylmy barlaglara we enjam öndürmäge sarp etmän, eýsem has kämil önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli gözleýär.

Soňky ýyllarda kompaniýamyz rezin rolik pudagynda akylly önümçilige hem goşant goşýar.Senagat 4.0 rejimi ýakyn wagtda rezin rolik önümçiligimizde ulanylar.

Kauçuk rolik enjamlarymyzyň täze nesli akylly önümçilik üçin oňat platforma üpjün edýär.Önümçilik dolandyryjylary bilen meýdan operatorlarynyň arasyndaky baglanyşyk, maglumatlary paýlaşmak, ýazga almak we gözden geçirmek enjamyň iş platformasy arkaly önümçilige dürli gözegçilik etmek üçin oňat şertler döredip biler.

Kompaniýamyz rezin rolik öndürijilerini ýokary takyk, çydamly we öndürijilikli enjamlar bilen üpjün edýär.Şol sanda esasy önümlerimiz: Kauçuk rolikli maşyn, CNC üweýji / örtüji maşyn, CNC silindr ýylmaýjy, rezin rolik örtüji maşyn, rezin rolikli polat maşyn, hünär ölçeg guraly we ş.m.

2000-nji ýylda önümlerimiz, ISO 9001 ülňülerine laýyklykda CCIB Hil Sertifikasiýa Merkezi tarapyndan barlagdan geçdi.Enjamlarymyzy ulanyp, gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrarsyňyz we önümiň hilini ýokarlandyrarsyňyz.Şeýle hem köp ykdysady peýda getirip biler.

kuwwat1
kuwwat2
kuwwat3