Habarlar

 • Pul we kagyz senagatynyň Şandong (Halkara) tehnika we enjamlar sergisi, POWER size hoş geldiňiz

  Pul we kagyz senagatynyň Şandong (Halkara) tehnika we enjamlar sergisi, POWER size hoş geldiňiz

  2024-nji ýylyň 26-njy martynda pul we kagyz senagatynyň 19-njy Şandong (Halkara) tehnika we enjamlar sergisi, Şandong welaýatynyň Jinan şäherindäki Sary derýa halkara konwensiýa we sergi merkezinde uly açyldy.Jinan Qiangli Roller Co., Ltd. sergide pr ...
  Koprak oka
 • Ekstruziýa maşyn nurbaty

  Ekstruziýa maşyn nurbaty

  Ekstruziýa maşynynyň nurbady, gaýtadan işlenýän materialy daşamakda, eremekde we şekillendirmekde möhüm rol oýnaýan ekstruziýa prosesiniň esasy düzüm bölegi bolup durýar.Bu makalada ekstruziýa maşyn nurbatynyň gurluşyny, iş ýörelgelerini we ulanylyşyny öwreneris.Ekstruziýa m ...
  Koprak oka
 • Kauçuk rolikli ekstruderiň ulanylyşy

  Kauçuk rolikli ekstruderiň ulanylyşy

  Kauçuk rolikli ekstruder, dürli pudaklarda rezin materiallary gaýtadan işlemek we belli bir şekilleri ýa-da görnüşleri döretmek üçin ulanylýan güýçli maşyn.Bu makalada rezin rolikli ekstruderleriň ulanylyşyny we hyzmatyny öwreneris.Kauçuk rolikli ekstruderi ulanmagyň ilkinji ädimi ...
  Koprak oka
 • Kauçuk gaýtadan işlemekde açyk garyşyk degirmenleriniň möhüm roly

  Kauçuk gaýtadan işlemekde açyk garyşyk degirmenleriniň möhüm roly

  Giriş: Açyk garyşyk fabrikleri, açyk rezin degirmenleri diýlip hem tanalýar, rezin gaýtadan işleýän pudakda aýrylmaz enjamdyr.Bu makala açyk garyşyk fabrikleriniň ähmiýetini we ulanylyşyny öwrenýär, dürli rezin gaýtadan işlemekde olaryň peýdalaryny we ähmiýetini görkezýär.Funksiýa ...
  Koprak oka
 • Kauçuk rolik enjamlarynyň ulanylyşy

  Kauçuk rolik enjamlarynyň ulanylyşy

  Giriş: Rezin rolikli enjamlar köp taraplylygy we täsirliligi sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Bu makalada dürli pudaklarda peýdalaryny we ähmiýetini görkezýän rezin rolikli enjamlaryň ähmiýeti we ulanylyşy ara alnyp maslahatlaşylýar.Çap etmek we P ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň 2024-nji ýyldaky täze ýyly

  Hytaýyň 2024-nji ýyldaky täze ýyly

  Öňümizdäki günlerde 2024-nji ýylda Hytaýyň Täze ýylyny garşylamakçy.“Jinan Power Roller Equipment Co., Ltd.” size täze ýylyňyz gutly bolsun.Zawodymyz düýn Bahar baýramy dynç alyşyna başlady we 18-nji fewralda işe gaýdyp geler.Hytaýyň 2024-nji ýyldaky Täze ýyly ýakynlaşýar we adamlar ...
  Koprak oka
 • JINAN POWER Saýtdaky hyzmat bildirişi Demirgazyk we Günorta Amerika syýahaty 2024

  JINAN POWER Saýtdaky hyzmat bildirişi Demirgazyk we Günorta Amerika syýahaty 2024

  Gadyrly müşderiler, JINAN POWER-iň tehniki toparynyň 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinden 30-njy maýyna çenli ABŞ-da rezin rolik toparynyň ýygnagyna gatnaşmagymyza gabat gelýän Demirgazyk we Günorta Amerikada boljakdygyny paýlaşýarys.Bu pursatdan peýdalanyp, kämilligimizi giňeltmek isleýäris ...
  Koprak oka
 • Senagat proseslerinde süzgüç metbugatynyň ähmiýeti

  Senagat proseslerinde süzgüç metbugatynyň ähmiýeti

  Giriş: Süzgüçli pressler gaty suwuklygy bölmek prosesleri üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýan möhüm enjamlar.Bu makalada süzgüçli pressleriň ähmiýeti we ulanylyşy ara alnyp maslahatlaşylýar, olaryň dürli pudaklarda peýdalary we ähmiýeti görkezilýär.Süzgüç metbugatynyň wezipesi ...
  Koprak oka
 • Wulkanizasiýanyň reziniň gurluşyna we häsiýetlerine täsiri

  Wulkanizasiýanyň reziniň gurluşyna we häsiýetlerine täsiri

  Wulkanizasiýanyň rezin gurluşyna we häsiýetlerine täsiri: Wulkanizasiýa rezin önümleri öndürmekde möhüm ädimdir, bu çyzykly gurluşdan beden gurluşyna öwrülip, ​​bilelikde ...
  Koprak oka
 • Kauçuk önümleri öndürmek

  Kauçuk önümleri öndürmek

  1. Esasy proses akymy Häzirki zaman senagatynyň, esasanam himiýa senagatynyň çalt ösmegi bilen dürli rezin önümler bar, ýöne önümçilik prosesi esasan birmeňzeş.Önümiň önümçilik prosesi ...
  Koprak oka
 • WULCANIZING MASHINASY AWTOKLAVE

  WULCANIZING MASHINASY AWTOKLAVE

  Kauçuk rolikli wulkanizasiýa tankynyň esasy maksady: Kauçuk rulonlary wulkanizasiýa etmek üçin ulanylýar, önümçilik wagtynda rezin rolikleriň daşky görnüşi taýýar önüm bolmak üçin wulkanizasiýa edilmeli.Bu wulkanizasiýa prosesi ýokary temperatura we ýokary basyşly gurşawy talap edýär ...
  Koprak oka
 • RUBBER AÇYLAN GÖRNÜŞ RUBBER MIXING MILLI

  RUBBER AÇYLAN GÖRNÜŞ RUBBER MIXING MILLI

  Rezin näme üçin wulkanizasiýa edilmeli?Wulkanizasiýa rezininiň peýdalary näme?Kauçuk çig rezin käbir peýdaly amaly aýratynlyklara eýe bolsa-da, pes güýji we pes çeýeligi ýaly köp kemçilikleri hem bar;Sowuk ony kynlaşdyrýar, yssy ýelmeýär;Ageaş aňsat we ş.m. Gulak ýaly ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7