Kauçuk rolik CNC üweýji maşyn

Gysga düşündiriş:

1. CNC operasiýa ulgamy
2. Doly masştabda üwemek, gysmak we kesmek ukyby
3. Daşky gurşaw üçin arassa
4. efficiencyokary netijelilik
5. Aňsat işlemek
6. Howpsuzlyk üçin doly örtük saýlanyp bilner
7. CE şahadatnamasy berlip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
1. Ulanyjy üçin amatly CNC operasiýa ulgamy.
2. Iň soňky ulgam, rezin rolikleriň üstünde kesişleri, üweýjileri, çyzgylary we kombinasiýalary öz içine alýan 35 gaýtadan işleýiş shemasyny aňsatlyk bilen işledip biler.
3. Uzakdan onlaýn kynçylyk çekmek funksiýasyny saýlap bolýar.
4. Motorly burç öwrüliji egriji kellesi saýlanyp bilner.
5. PSM seriýaly umumy üweýji maşynymyzyň ähli funksiýalaryna eýe bolmak.
1) PSM seriýasynyň standart enjamlary şulary öz içine alýar:
aa doly suw joşmagy bilen sowadyjy ulgam
motorlaşdyrylan guýruk
üýtgeýän tizlikli syýahat we pyrlaýjy diskler
d. öň we yz özbaşdak işleýän wagon stollary
ea göni oturdylan ýylmaýjy kellesi
2) Adaty rolikli ýylmaýyş usulyny çalyşmak üçin ýörite işlenip düzüldi.
3) Takyk öndürijiligi we işleýiş durnuklylygyny üpjün etmek üçin iki sany orta wagon stoly ýygnandy.
4) Iň ýokary.ýylmaýjy kelläniň çyzykly tizligi 90m / s-den ýokary.Önümçiligiň netijeliligi ýokary ýokarlanýar we geometrik ululyk kepillendirilýär.
5) Gurlan ösen ölçeg enjamy gaýtadan işleýän maglumatlary öz wagtynda barlaýar we üweýiş ululygyna gözegçilik etmek üçin täsirli kömek berýär, isleg boýunça täzelenip bilner.
6) specialörite şekilli kauçuk rulonlary gaýtadan işlemegiň giňelmegini amala aşyrmaga ukyply.

Model belgisi PSM-4020-CNC PSM-8040-CNC PSM-1260-CNC PSM-1680-CNC
Maks diametri 16 ”/ 400MM 32 ”/ 800MM 47 ′ / 1200MM 63 ′ / 1600MM
Maks uzynlygy 80 ”/ 2000MM 158 ”/ 4000MM 236 ”/ 6000MM 315 ”/ 8000MM
Iş bölegi agramy 500kg 1000 kg 2000 kg 3000kg
Gatylyk aralygy 15-120SH-A 15-120SH-A 15-120SH-A 15-120SH-A
Naprýa .eniýe (V) 220/380/440 220/380/440 220/380/440 220/380/440
Kuwwat (KW) 17 22 26 32
Ölçegi 4m * 1,6m * 1,4m 6.5m * 1.8m * 1,6m 8.0m * 2.0m * 1.8m 11m * 2.4m * 1.8m
Görnüşi Silindr görnüşli Silindr görnüşli Silindr görnüşli Silindr görnüşli
CNC ýa-da ýok CNC CNC CNC CNC
Öýjükli tigir Garyndy Garyndy Garyndy Garyndy
Groving Wheel Garyndy Garyndy Garyndy Garyndy
Köp funksiýaly Öwürmek, kesmek we kesmek
Marka ady Güýç Güýç Güýç Güýç
Şahadatnama CE, ISO CE, ISO CE, ISO CE, ISO
Kepillik 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl
Reňk Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen
.Agdaý Täze Täze Täze Täze
Gelip çykan ýeri Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý
Operatoryň zerurlygy 1 adam 1 adam 1 adam 1 adam

Rolikleriň tertibi
Ulgam jemi 35 gaýtadan işlemek shemasy bilen hemme taraplaýyn giňişleýin gaýtadan işlemek funksiýasyna eýedir:
5 görnüşli şekil kesmek funksiýasy, rulon görnüşiniň 5 görnüşli üweýji funksiýasy (Tekiz ýylmaýyş, Orta konweksiýa üweýji, Orta konkaw täji üweýji, Hammer kellesini üwemek, tolkun şekilli üwemek) we 5 çukury gaýtadan işlemegiň 25 görnüşi bar. , Spiral çukur, Rombus çukury, Adam şekilli çukur we derejeli çukur) degişlilikde 5 görnüşli rolik görnüşinde.

Rolikleriň tertibi

Arza
Esasy PSM seriýaly umumy üweýji maşyn esasynda PSM-CNC seriýasy hereketlendiriji görnüşi we dolandyryş ulgamyny üýtgetmek arkaly işlenip düzülýär.CNC ulgamy, rulony gaýtadan işlemek üçin ýöriteleşdirilen sanly gözegçilikli programma üpjünçiligi.“Jinan Power Rezin Roller Equipment Company” we ylmy gözleg edaralary programma üpjünçiligini ösdürýärler.Onuň hünär öndürijilik aýratynlyklary, gaýtadan işleýän pudagyň arasynda iň gowusydyr.Ulgam funksiýasynyň hemme taraplaýyn bolmagy sebäpli, rolikleriň ähli profilini diýen ýaly edip biler.Mysal üçin, parabolik täç we konkaw, kosin täji we konkaw, tegelek, konus, gödek çukur, gyrgyç, göwher, göni çukur, keseligine we beýleki görnüşler.

Hyzmatlar
1. Sahypada gurnama hyzmaty saýlanyp bilner.
2. Ömrüň dowamynda tehniki hyzmat.
3. Onlaýn goldaw dogry.
4. Tehniki faýllar berler.
5. Okuw hyzmaty berlip bilner.
6. Zapas şaýlaryny çalyşmak we abatlamak hyzmaty edilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň