Kauçuk rolikli umumy üweýji maşyn

Gysga düşündiriş:

1. Daşky gurşaw üçin arassa
2. efficiencyokary netijelilik
3. Aňsat işlemek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
1. PSM seriýasynyň standart enjamlary şulary öz içine alýar:
aa doly suw joşmagy bilen sowadyjy ulgam
motorlaşdyrylan guýruk
üýtgeýän tizlikli syýahat we pyrlaýjy diskler
d. öň we yz özbaşdak işleýän wagon stollary
ea göni oturdylan ýylmaýjy kellesi
2. Adaty rolikli üweýiş usulyny çalyşmak üçin ýörite işlenip düzüldi.
3. Takyk öndürijiligi we işleýiş durnuklylygyny üpjün etmek üçin iki sany orta wagon stoly ýygnandy.
4. Iň ýokaryýylmaýjy kelläniň çyzykly tizligi 90m / s-den ýokary.Önümçiligiň netijeliligi ýokary ýokarlanýar we geometrik ululyk kepillendirilýär.
5. Gaýtadan işleýän maglumatlary öz wagtynda barlamak we üweýiş ululygyna gözegçilik etmek üçin täsirli kömek bermek funksiýasyna eýe bolan ösen ölçeg enjamy, isleg boýunça täzelenip bilner.
6. specialörite şekilli kauçuk rulonlary gaýtadan işlemegiň giňelmegine düşünmäge ukyply.

Model belgisi PSM-4020 PSM-8040 PSM-1260 PSM-1680
Maks diametri 16 ”/ 400MM 32 ”/ 800MM 47 ′ / 1200MM 63 ′ / 1600MM
Maks uzynlygy 80 ”/ 2000MM 158 ”/ 4000MM 236 ”/ 6000MM 315 ”/ 8000MM
Iş bölegi agramy 500kg 1000 kg 2000 kg 3000kg
Gatylyk aralygy 15-120SH-A 15-120SH-A 15-120SH-A 15-120SH-A
Naprýa .eniýe (V) 220/380/440 220/380/440 220/380/440 220/380/440
Kuwwat (KW) 10 15 18 22
Ölçegi 4m * 1,4m * 1,4m 6.5m * 1,6m * 1,6m 8m * 1.8m * 1.8m 11m * 2.2m * 1.8m
Görnüşi Silindr görnüşli Silindr görnüşli Silindr görnüşli Silindr görnüşli
CNC ýa-da ýok Adaty Adaty Adaty Adaty
Öýjükli tigir Garyndy Garyndy Garyndy Garyndy
Funksiýa Öwürmek we kesmek Öwürmek we kesmek Öwürmek we kesmek Öwürmek we kesmek
Marka ady Güýç Güýç Güýç Güýç
Şahadatnama CE, ISO CE, ISO CE, ISO CE, ISO
Kepillik 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl 1 ýyl
Reňk Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen Custöriteleşdirilen
.Agdaý Täze Täze Täze Täze
Gelip çykan ýeri Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý Jinan, Hytaý
Operatoryň zerurlygy 1 adam 1 adam 1 adam 1 adam

Arza
PSM seriýaly rezin rolikli ýylmaýjy maşyn, öňki rolikleri gaýtadan işlemegiň usulyny metal önümçilik enjamlary bilen çalyşmak üçin ýörite işlenip düzülendir we öndürilýär.
Adaty metal gaýtadan işleýän torna üstünde oturdylan üweýji kellesi rezin rolik öndürmegiň adaty usullaryndan biridir, bu roluň hiline has ýokary talaplara ýetmek kyn.
Kauçuk aýratynlyklaryny, ygtybarly önümçiligini we has ýokary netijeliligini göz öňünde tutup, titremäni azaltmak üçin aşaky we has giň torna korpusy bilen PSM seriýaly ýylmaýjy maşyny taýýarladyk we ýerüsti gaýtadan işlemek üçin garyndy ýylmaýjy tigirleri saýladyk.
Şeýle hem, CNC üweýji maşyny saýlamak üçin egirme funksiýalary bilen üpjün edýäris.

Hyzmatlar
1. Sahypada gurnama hyzmaty saýlanyp bilner.
2. Ömrüň dowamynda tehniki hyzmat.
3. Onlaýn goldaw dogry.
4. Tehniki faýllar berler.
5. Okuw hyzmaty berlip bilner.
6. Zapas şaýlaryny çalyşmak we abatlamak hyzmaty edilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň