Kauçuk rolik

Gysga düşündiriş:

Hytaýda tejribeli rezin rolik öndüriji hökmünde dürli ugurlar üçin dürli rulonlary üpjün edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
1. Material:ABŞ-dan we Germaniýadan her dürli rezin rulonlary öndürmek üçin ýörite rezin birleşmeleri kabul edýär.Tebigy kauçuk, Nitril rezin, Neopren, Butil, EPDM, Poliuretan, Silikon, Ftor we ş.m.
2. Önümçilik:Önümçilik prosesi bilen gaty berk bolmak. Iň ygtybarly hilini üpjün etmek üçin dürli zerur iş proseduralary.Önümlerimiz içerki we daşary ýurtly ulanyjylar tarapyndan tanalýan çylşyrymly önümçilik tehnologiýalaryna we ajaýyp önüm hiline eýe.Kompaniýa köp iri çap zawodlarynyň rezin rolikleri satyn almak üçin bellenen bölüme öwrüldi.
3. Hil gözegçiligi:Özümiziň öndüren PSF seriýaly rezin rolikli lazer ölçeg guralymyz bilen takyk barlandy.
4. Gaplamak:Gaplamagy möhüm baglanyşyk hasaplaýarys.Rezin rulonlaryň gowy ýagdaýyny we üstünlikli eltilmegini üpjün etmek üçin seresaply we laýyk gaplamak gaty möhümdir.
5. Bizi saýlamak:Hünär ussatlygyny we çyn ýürekden yhlas bilen, Jinan Power Rezin Roller Equipment Co., Ltd. ylym we tehnologiýa döwrüniň zerurlyklaryna ýakyn ýokary hilli kauçuk rulonlary öndürmäge bagyşlanýar.Kauçuk rolikiň haýsy görnüşini saýlasaňyzam, ynamy hökman tapyp bilersiňiz.Kauçuk rolik öndürmek prosesi bilen gaty berk we iş proseduralaryny gowulandyrmak we ähli taraplara tehniki güýçleri birleşdirmek üçin hiç hili güýç sarp etmän iň ýokary hilli we ygtybarly berkligi üpjün edýäris.
6. Kauçuk rolikleriň dürli aýratynlyklary
- Tebigy rezin rolik -ajaýyp çeýeligi we mehaniki güýji, dokma önümleri, deri kagyzlar, rolik görnüşli kompaktor we metallurgiýa, magdançylyk we beýleki pudaklarda çekiji rolik görnüşi ýaly gowy aşgar garşylygy.
- Nitril rezin rolik -ýagyň gowy garşylygy, we aşaga çydamly, garramaga garşy, ýylylyga garşylygy çap etmek, çap etmek we boýamak, himiki süýüm, kagyz, gaplamak, plastmassa gaýtadan işleýän enjamlar we uglewodorod ýagy we ýagly ýagdaýlar bilen beýleki aragatnaşyk üçin peýdalydyr ..
- Neopren Roller -ajaýyp aşgazana garşylyk, ýokary ýangyna garşylyk, garrylyga garşylyk, gowy ýylylyga garşylyk, ýag garşylygy we PCB üçin plastmassa, deri, çaphana, iýmit hindi demir, adaty örtük maşynlary.
- Butil kauçuk rolik -himiki erginlere ýokary garşylyk, gowy ýylylyga garşylyk (170 ℃), gowy kislota we reňkli çaphana enjamlaryna, aşgarlaýjy enjamlara, örtük enjamlaryna ulanylýar.
- EPDM rezin rolik -ozonyň garramagyna we howa çydamlylygyna ajaýyp garşylyk, uzak möhletli işde, izolýasiýa öndürijiliginde, plastmassa çaphana enjamlary, aşgarlaýjy enjamlar, umumy ýerlerde giň iş temperaturasy -65 140 140 can bolup biler.
- Poliuretan kauçuk rolik -örän ýokary mehaniki güýç we könelişme garşylygy, garramaga we ýag garşylygy hem gaty gowy, adatça kagyz öndürmekde, himiki süýümde, agaç gaýtadan işlemekde, plastmassa gaýtadan işlemekde ulanylýar.
- Silikon kauçuk rolik -ýokary temperatura garşylygy, ozon, himiki inert we ýelmeýän plastmassany polietileniň togalanmagy, nagyşlamak, çap etmek we boýamak ýaly ýelimli önümleri termiki gaýtadan işlemek üçin ulanmak we film we mata örtük ýelimleýji, plastmassa birleşmesi, korona gaýtadan işleýän enjamlardyr şeker öndürmekde we gaplaýyş maşynynyň iýmit rulonlarynda we dokalmadyk önümçilikde hem ulanylýar.
- Ftor rezin rolik -Örän ýokary ýylylyk, ýag, kislota, öndürijilik, gaz geçirijiligine garşylyk, elektrik izolýasiýasy, garramaga garşy, ýangyna çydamly, aşaga çydamly häsiýetler hem ýörite örtük enjamlary üçin örän oňat.

Arza
- Giň sanly çap ediji maşyn üçin rolik.
- Kagyz üwelen enjamlar üçin rolik.
- Dokma tehnikasy üçin rolik.
- Plastmassa film enjamlary üçin rolik.
- faner konweýer ulgamy üçin rolik.
- Magdan we süzgüç pudagy üçin rolik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň